Read Blogs

Read More

Mga Tips upang Mapabilis ang Pag-aani ng mga Mais

Mga Tips upang Mapabilis ang Pag-aani ng mga Mais

Ano-ano ang mga tips upang mapabilis ang pag-aani ng mga mais?

 1. Tiyakin at suriin ang maturity ng mga mais
 2. Ikonsidera ang pagkuha ng mga manggagawa
 3. Gumamit ng tamang farming equipment
 4. Putulin ang mga tangkay malapit sa lupa
 5. Iimbak nang tama ang mga mais

Ang pag-aani ng mga mais ay hindi madali at kailangan ng masinsinang proseso. Ngunit, kung gagamit ka ng tamang technique at farming equipment ay posibleng mapabilis ang pag-aani mo ng iyong mga mais. Sa katunayan, maraming mga farming equipment na makakatulong upang maging madali, ligtas, at mabilis ang pag-aani ng mga mais.

Sa blog na ito, ating pag-uusapan ang mga tips upang mapabilis ang pag-aani ng mga mais. Magpatuloy lamang sa pagbabasa.

Tiyakin at Suriin ang Maturity ng mga Mais

Tiyakin at Suriin ang Maturity ng mga Mais
Tiyakin at Suriin ang Maturity ng mga Mais

Sa pag-aani ng mga mais, maari itong mapabilis kung iyong susuriin ang mga ito. Paano? Alamin mo kung nakaabot na ang mga ito sa kanilang maturity period sa pamamagitan nang pagtingin sa mga “ears” o uhay nito. Tignan mo kung puno na ang mga uhay at natikman mong malasa na ang mga butil.

Maari mo ring pindutin ang ilang butil ng mais. Kung may lumabas na puting likido, indikasyon ito na handang-handa na itong anihin. Sa makatuwid, ang pag-aani ng mais sa tamang panahon ay magpapatiyak sa ‘yo na ang mga butil ay nasa tamang laki at tamis. Sa ganito ring paraan ay hindi ka na mahihirapan pang isipin kung tiyak na bang matured ang iyong mga mais.

Ikonsidera ang Pagkuha ng mga Manggagawa

Sabihin nating malawak na malawak ang iyong sakahan, mas mapapabilis lalo ang pag-aani mo ng iyong mga mais kung ikokonsidera mong kumuha ng iba pang mga manggagawa na magpapatakbo ng iyong mga corn harvesters upang mapabilis ang proseso. Kung kaya’t ‘wag mag-atubiling mag-hire ng mga manggagawa kung sa tingin mong kakailanganin mo pa ng man power.

Ngunit sa tulong ng mga corn harvesters, hindi mo kailangang kumuha ng maraming tao. Kailangan lamang nang kaagapay o magpapatakbo ng nasabing makinarya upang maging ligtas, mabilis, at hindi sayang sa oras ang pag-aani mo ng mga mais.

Gumamit ng Tamang Farming Equipment

Gumamit ng Tamang Farming Equipment

Maari mong mapabilis ang pag-aani ng iyong mga mais kung gagamit ka ng tamang farming equipment. Matalas na machete o corn knife ang ginagamit ng iba sa pagputol ng mga tangkay. Ngunit, kung gagamit ka nito ay aabutin ka ng ilang oras.

Sa pamamagitan ng aming JUMIL corn harvester, mapapabilis mo ang pag-aani. Ang JUMIL corn harvester ay isang farming equipment na subok at pinagkakatiwalaan ng maraming magsasaka. Ito’y may matalas na mga talim at gawa sa mga high-quality materials kung kaya’t sigurado kang putol at pulido ang pag-aani mo ng mga mais. Mas mainam itong gamitin lalo na kung malawak ang iyong sakahan.

Putulin ang mga Tangkay Malapit sa Lupa

Gamit ang corn harvester, maari mong putulin ang mga tangkay ng corn base upang mapadali ang pagkuha mo ng mga matured corns.

Ang corn base ay makikita malapit sa lupa. Ito ay makakatulong din upang maiwasan ang pagka-pinsala ng mga corn base kung puputulin mo ito basta-basta. Iwasan itong putulin isa-isa gamit ang corn cutter dahil aabutin ka ng ilang oras at maaring hindi pantay-pantay ang iyong pagkakaputol.

Ang aming corn harvester ay p’wedeng gamitin kung maliit o malaki man ang iyong sakahan. Ito’y isang maasahang farming equipment dahil sa specialized machinery nito na kayang-kayang putulin at kolektahin ang mga mais, kung kaya’t mas napapabilis nito ang pag-aani ng iyong mga mais.

Iimbak nang Tama ang mga Mais

Ngayong natanggal mo na ang mga dahon nito, kailangan mo na itong iimbak o ilagay sa malamig at tuyo na lugar upang maiwasan ang pagkasira nito. Maari mo ring imbakin ang mga tinanggal mong corn ears sa isang refrigerator na may freezer o sa freezer mismo. Kung napagdesisyunan mong ilagay ito sa freezer, tanggalin mo ang mga butil mula sa cob at ilagay ito sa mga freezer bags. Maari mo ring ilagay ang mga inani mong mais sa bote pagkatapos mo itong pakuluan.

Key Takeaway

Ika nga, ang magtanim ay hindi biro lalo na ang pag-aani. Kung kaya’t importanteng malaman mo ang mga tips upang mapabilis ang pag-aani ng mga mais. Tandaan na ang paggamit ng mga tamang farming equipment o implements ay tiyak na makakatulong upang maging maayos din ang iyong pag-aani. Sa paraang ito, sigurado kang hindi masisira ang mga pananim at maibebenta mo ito nang masustansiya sa market.

Kung naghahanap ka ng isang maasahang farming equipment supplier in the Philippines, dito ka na sa Ford Tractor! Subok na kami ng maraming Pilipinong magsasaka sa bansa. Marami kaming stock ng mga equipment na magagamit mo nang maayos at matagal.

Mag-iwan lamang ng mensahe sa Ford Tractor. Kung gusto mo ring malaman ang mga tips para sa matagumpay na pag-aani ng mga pananim, basahin ito.

Read More

5 Things You Need To Know About Land Preparation

5 Things You Need To Know About Land Preparation

What are the things you need to know about land preparation?

1. Consider environmental factors
2. Plow the cracks of your land
3. Flatten the ground for crop production
4. Manage the water distribution
5. Consider the cost and time

Land preparation is a critical component of farming operations as it establishes the foundation for optimal crop growth and development. Proper land preparation involves various techniques aimed at creating an optimal environment for seed germination and crop establishment. But first, let’s start with the basic things you need to know about land preparation. 

This blog covers some things you need to know about preparing your land before the harvest. Keep reading to learn more!

Consider Environmental Factors

Before you start preparing your land, you have to take into account some environmental factors, such as the climate, topography, existing vegetation, and the presence of pests. 

Climate

The average temperature, rainfall patterns, and wind patterns should be taken into account when planning land preparation. For example, areas that experience high wind may require windbreaks to protect crops.

Topography

The slope and elevation of the land can impact water drainage and erosion. Land preparation techniques may need to be adjusted to account for these factors and prevent soil loss.

Existing Vegetation

The type and density of existing vegetation on the land can impact the success of land preparation and planting. The removal of existing vegetation, such as weeds or brush, may be necessary before planting.

Presence of Pests

The presence of pests and diseases in the area can impact the success of crops. Land preparation techniques can help reduce the spread of these threats and improve crop health.

Plow The Cracks Of Your Land

Proper plowing is crucial in preparing your land for planting. It can be done by using a farm tractor to turn and break up the soil, bury crop residues, and control weeds for a successful planting season. This also helps to recycle the plant nutrients and allows decomposition effortlessly. When land is properly plowed, this avoids the soil from becoming acidic and lacking in nutrients.

Through plowing the cracks, the water is easily retained in the soil, which is beneficial to avoid recharging the water. This method is often done right after your harvesting period or at the onset of the rainy season to give your soil the moisture it needs. 

We recommend preparing your land in 21 days. And, make sure the plowing is done once a week before leveling it.

Flatten The Ground For Crop Production

Flatten The Ground For Crop Production

Properly flattening the ground is also important for crop production. It promotes uniform water distribution, reduces water usage, decreases weed growth, and enables control of pests, particularly the golden apple snails which can damage crops.

During this method, make sure that your field should have no noticeable mounds of soil above the water surface after the final leveling. We recommend you have 3-5 cm of water in the field using a plank to guarantee you a well-flattened land, which will guarantee you successful crop production.

Manage The Water Distribution

Effective management of water distribution for your land can enhance the efficiency of crop use of soil nutrients, reduce weed growth, simplify farm operations and systems, dissolve soil nutrients, and support temperature and field operations and soil biological processes.

Proper water management can also prevent stress on crops that can inhibit growth. Additionally, it is important to regularly clear dikes of weeds or grasses that attract pests. In case of damage, dikes should be promptly repaired by compacting and applying mud to prevent water loss through seepage.

Specifically, your dikes must be 15 cm x 20 cm to avoid rats burrowing your crop and have even water drainage and distribution. As a result, it allows organic matter to decompose naturally while helping your crops produce strong and deep roots.

Consider The Cost And Time

Consider The Cost And Time

Preparing land can be a challenging, time-consuming, and expensive task, depending on the size and complexity of your land. It’s important to consider the cost of agricultural equipment you will need, such as tractors, plows, harrows, levelers, and other materials. Additionally, it’s important to plan for unexpected expenses that may arise during the process.

Lastly, it’s important to plan the schedule of preparing your land to make sure that it’s done well and at the right time of year for successful planting and harvesting of crops.

Key Takeaway

Preparing the land before planting is more than just digging or turning over the soil, as there are plenty of things you need to know about land preparation, and knowing them is the first step to guaranteeing you successful crop production.

If you’re looking for high-quality and affordable farm equipment in the Philippines, you’re at the right place! Ford Tractor has everything you need from farm tractors and their attachments, after-sale services, and the best customer support team that answers all inquiries you may have about our products!

Get in touch with Ford Tractor today to learn more. You may also read our other blogs here about tips, safety measures, and more.

Read More

8 Tips to Reduce Tractor Fuel Consumption

8 Tips to Reduce Tractor Fuel Consumption

What are the tips to reduce your tractor fuel consumption?

 1. Adjust your tractor’s tire pressure
 2. Use the eco-power take-off tractor feature
 3. Maintain the good condition of your tractor
 4. Enhance the soil structure
 5. Use high-quality lubricants and fuels
 6. Use the right size of tractor
 7. Correct weight distribution
 8. Reduce your tractor speed

The rising cost of fuel is a major concern for farmers, as it affects their profitability. To address this issue, farmers can take steps to reduce their tractor fuel consumption. Given that tractors are one of the most efficient and widely-used farming equipment for planting and harvesting crops, farmers have to find possible solutions to reduce their tractor fuel consumption. Consider these eight tips to reduce tractor fuel consumption for your own benefit. Read on to learn more.

Adjust Your Tractor’s Tire Pressure

Your tractor’s tire pressure should be adjusted based on its driving speed. When using the tractor in the field, set the tire pressure to low. On the road, set it to high. This helps reduce the demand for tractive power, track depth, and soil compaction.

In addition, make sure to regularly inspect your tractor tires to ensure they are properly inflated. Under-inflated tires can cause cracking and increase the demand for engine power.

Use The Eco-Power Take-Off Tractor Feature

Nearly all recent or modern tractors have an eco-power take-off feature. Use it by setting the power take-off to 540 rpm with a 20-25% lower engine speed instead of full power mode. It delivers the same power while consuming less fuel.

Maintain The Good Condition Of Your Tractor

Maintain The Good Condition Of Your Tractor

Regular tractor maintenance is essential for maximizing fuel efficiency. Keep the motor and gears lubricated to reduce friction, and check and clean the fuel injectors to avoid power loss and inefficient combustion. This can be determined by observing the black smoke coming from the tractor’s exhaust.

Enhance The Soil Structure

Aside from maintaining your tractor, you can also reduce fuel consumption by enhancing the soil structure of your field. A well-structured soil reduces the demand for traction during crop growth, and prevents complicated soil that requires more fuel. Plan a schedule to enhance and treat your soil structure.

Use High-Quality Lubricants And Fuels

Choosing high-quality lubricants and fuels can help to enhance your tractor’s performance and fuel efficiency which helps to extend its engine life. There are specifically formulated fuels to use in tractors such as gear lubricants, engine oils, greases, and hydraulic fluids.

Use The Right Size Of Tractor

Using the lightest or smallest tractor is practical to lessen your fuel consumption, especially if you have a small field. It helps you to achieve the best fuel efficiency.

However, you should still use a larger tractor if you have a bigger field as it requires more horsepower. Avoid still using a smaller tractor for larger fields as it will require you to consume more fuel.

Correct Weight Distribution

It’s vital to calculate the right loading transfer of your tractor, especially when you’re using it for plowing as it has an impact on your fuel consumption. Unfortunately, your tractor won’t be balanced if you have miscalculated the load transfer.

To fix this, you can increase the axle load based on the tractor you use. This will help to improve the grip and give you optimal tractive force without consuming excessive fuel.

Reduce Your Tractor Speed

Reduce Your Tractor Speed

Every farmer is often running after the clock. However, if you want to reduce your fuel consumption, you must reduce your tractor speed by 10 km/h when driving, especially if the distance between your field and your target location is quite far.

Reducing your tractor speed can lower your fuel consumption, even though it may add 5-6 minutes to each journey. Overall, this can make a significant difference on your annual fuel balance sheet.

Key Takeaway

With all the heavy agricultural tasks of farmers during the day, the last thing they would want to worry about is their fuel bill. That’s why in this blog, we’ve pulled together some tips to reduce fuel consumption that you can do and share with your co-farmers to help save money while also boosting fuel efficiency.

These tips are simple to follow and can make a big difference in your daily agricultural operation expenses.

If you’re looking for high-quality and affordable tractors and other farming machinery in the Philippines, browse the product offerings of Ford Tractor Philippines today!

We stock a wide array of agricultural tractors, harvesting machines, planters, implements, and spare parts to make your farming duties a lot easier. Choose from reputable farm machinery brands such as YTO agricultural tractors, FMWORLD harvesting machines, TYM planting machines, FARMTRAC agricultural tractors, TIFONE agricultural sprayers, and JUMIL harvesting machines.

Don’t hesitate to get in touch with Ford Tractor for price quotations and other inquiries.

Read More

5 Tips Sa Pagpili Ng Tamang Tractor Accessories Para Sa Agricultural Tasks

5 Tips Sa Pagpili Ng Tamang Tractor Accessories Para Sa Agricultural Tasks

Ano-ano ang mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories para sa iyong agricultural tasks?

 1. Layunin sa paggamit
 2. Pagka-angkop sa traktora 
 3. Pagka-angkop sa lupain at sa tanim 
 4. Kalidad ng produkto
 5. After sales support

Ang traktora ay ginagamit para sa mga trabahong pang-agrikultura ng mga magsasaka tulad nang paghahanda ng lupa, pagtatanim ng mga punla, pagdaragdag ng mga pataba, at pag-aani. Ngunit ang hindi alam ng marami ay mayroong ilang mga accessory na maaari mong idagdag sa iyong mga farm equipment na ito upang gawing mas mabilis at mas simple ang pang-araw-araw na operasyon sa bukid. Mayroon ding ilang mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories.

Ang mga implements at attachments ay nakakabit sa traktor upang magawa ang iba’t ibang gawain sa pagsasaka. Halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng harvesting attachment, maaari kang mag-ani ng iba’t ibang pananim ng walang pagkaantala. Kapag nakakabit sa isang traktor, ang front dozer ay kapaki-pakinabang din para sa pagtulak ng lupa, buhangin, puno, at malalaking bato.

Sa blog na ito, ating pag-uusapan kung ano-ano nga ba ang mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories upang mas gumana nang mabilis at maayos ang iyong traktora.

Layunin Sa Paggamit

Pang-apat sa mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories ay ang pag-alam kung ano nga ba ang iyong layunin sa paggamit nito. Hindi na ba madadaan sa repair ang iyong tractor accessories? Kailangan ba ng maintenance dahil may biglang nasira? O gusto mong i-upgrade ang iyong mga accessories?

Ang mga katanungang ito ay dapat mong sagutin bago ka bumili upang makatiyak na tama ang mga pinipili mong tractor accessories. Higit pa, makakatulong kung may ka-partner kang supplier na matatakbuhan mo sa oras na magkaroon ng delay sa iyong pagsasaka dahil may sirang attachments. At kung kailangan mong magpa-upgrade, siguruhing pipili ka nang mas maayos at maganda. Kung kaya’t maglaan ng tamang oras dito at huwag magmadali upang makatiyak na sulit ang perang ilalabas mo.

Pagka-Angkop Sa Traktora

Pagka-Angkop Sa Traktora

Ang bawat traktora ay nangangailangan ng iba’t-iba angkop na mga tractor accessories dahil magagamit lamang nang mas maayos at matagal ang mga ito kung naka-attach sila sa tamang uri ng traktora sa pagsasaka.

Bilang isang magsasaka, importante ring suriin mo ang manufacturer’s guide ng iyong traktora upang masigurong gagamit ka ng mga nararapat na tractor accessories para rito.

At kung hindi ka siguro o maalam sa pagpili, huwag mag-atubiling magtanong sa manufacturer ng mga tractor accessories na nais mong bilhin at gamitin.

Pagka-Angkop Sa Lupain At Sa Tanim

Sa pagpili ng mga tractor accessories, importante ring malaman kung angkop ba ang mga bibilhin mo sa iyong lupain at sa mga pananim. Ito’y dahil ang uri ng iyong lupain ay may malaking factor sa pagpili ng mga tractor accessories.

Halimbawa, mainam na piliin mo ang c-shaped rotavator blades kung magtatanggal ka ng mga weeds, aalisin ang mga kumpol-kumpol na lupa, o gagawa ng mga maliliit na butas sa iyong lupa upang magkaroon ng tamang hangin, tubig, at nutrients ang lupa.

Ang L-shaped rotavator blades naman ay ginagamit sa mga mahihirap na tasks gaya nang paghahanda sa lupa para sa pagtatanim, paghihiwalay ng mga matitigas at namumuong lupa, at marami pang iba.

Kalidad Ng Produkto

Mahalagang bumili ng mga tractor accessories na bago at original para matagal mo itong magagamit at hindi masayang ang iyong pera. Kaya naman bago ka bumili, siguraduhin mong dumaan sa masinsinang inspeksyon ang mga bibilhin mo. At dahil original ang mga bibilhin mo, makakatiyak kang compatible ang mga ito sa iyong traktora.

Ngunit kung ikaw ay may kaunting budget lamang para rito, maari ka pa ring bumili ng mga pre-owned tractor accessories. Siguraduhin mo lamang na maari pa rin itong gamitin nang pangmatagalan. Kung unang beses ka pa lang bibili, maaari kang humingi ng tulong o guide sa customer care team ng iyong tractor accessory supplier.

After Sales Support

After Sales Support

Pang-huli, mahalagang makipag-partner sa isang tractor accessories supplier na may magandang after sales support. Sa pamamagitan nito, hindi ka mahihirapang lumipat sa kanila sa oras na may problemang nangyari habang nasa warranty period ang mga binili mong attachments.

Isa pa, siguruhing nakakatanggap ka palagi ng warranty at guarantee sa bawat accessory na iyong binili. At kung may sira o defect ka mang natanggap, agad humingi ng tulong sa iyong supplier upang hindi masayang ang iyong pera.

Key Takeaway

Ang pagkakaroon ng traktora ay isang magandang hakbang upang mas maging produktibo sa iyong pagsasaka. Ngunit, upang mas magamit ito nang maayos, kailangan mong pumili ng tamang tractor accessories.

Sa blog na ito, ating napag-usapan ang mga tips sa pagpili ng tamang tractor accessories. Kung kailangan mo nang tulong sa pagpili ng tamang accessories para sa iyong traktora, narito ang Ford Tractor — ang leading farming equipment supplier in the Philippines!

Nag-o-offer kami ng mga high-quality at affordable agricultural tractors at attachments na maaari mong tignan sa aming website. Mag-iwan lamang ng mensahe sa Ford Tractor kung may karagdagang katanungan pa.

Read More

General Tips For Tractor Owners

General Tips For Tractor Owners

What are the general tips for tractor owners?

 1. Study the operator’s manual 
 2. Purchase the right implements
 3. Hitch the implements properly 
 4. Don’t exceed the maximum permissible weight of your tractor 

A tractor is a piece of important farm equipment in the Philippines that can help generate more income by making farming tasks more efficient. However, plenty of Filipino tractor owners still struggle in maximizing their tractors’ performance due to factors such as not having advanced implements and lacking knowledge about proper maintenance. Managing your tractor better can also minimize operation costs.

Here are four general tips for tractor owners to help farmers operate more efficiently and productively.

Study the Operator’s Manual

Don’t Exceed The Maximum Permissible Weight of Your Tractor

Read the instructions outlined in the operator’s manual and adhere to them. One will gain confidence when operating a tractor in challenging situations if they are familiar with its features.

Find out where each gauge, control, and other indication is located and what it does. In an emergency, being able to swiftly locate the controls by memory is crucial. Accidents have occurred where people were caught in machinery or the power takeoff shaft, and the rescuers or other operators were unable to free them. It is important to demonstrate to others how to turn off the PTO or turn off the tractor in an emergency.

Examine the different stickers you have on your tractor. Across various locations on the tractor, they might display the words “Danger”, “Warning”, and “Caution”. Have an experienced tractor operator with you as you review the various decals and ask questions!

Lastly, use the tractor only for its intended purposes. Tractors are useful across the farm. These are used to prepare the soil, plant a row of seedlings in one pass, harvest crops, and even scoop or move gravel. But keep in mind that misusing tractors can lead to accidents. For example, using the tractor to round up the cattle is risky since the operator can come across uneven, rough ground and make quick, sharp bends.

Purchase The Right Implements

What makes tractors in the Philippines especially beneficial for farms is their attachments and implements. These make farming tasks faster and less laborious. There are numerous options for attachments and implements in the Philippines, which can make choosing the right one challenging.

To guarantee you’re spending money on the best attachments and implements, you should first carry out some research to know about what each one offers to farmers during operation. So that in the future, you’re guaranteed more efficient and productive operations.

Tractors are commonly used for plowing, haulage, planting, and harvesting. You can attach a harrower, which is an implement with a heavy frame and sharp, upright teeth used to break and even out the plowed ground. A planter can also be used to sow seeds in rows throughout the field. This implement is commonly towed behind the tractor to precisely lay down seeds in rows.

Hitch The Implements Properly

Hitching implements can be dangerous without observing the following proper safety precautions:

 • Ensure the area is free from obstructions and no one is behind the tractor
 • Slowly back up the tractor to the implement
 • Ensure the tractor is braked properly
 • Put the transmission in neutral
 • Hold the hitch and detach the tractor

If you have someone assisting you in hitching an implement, make sure your helper stands clear while you back up the tractor

Don’t Exceed The Maximum Permissible Weight of Your Tractor

Don’t Exceed The Maximum Permissible Weight of Your Tractor

Assuming that adding extra weight to your tractor will make your operations more productive is a common mistake numerous tractor owners make.

When you use your tractor beyond what it is designed to handle, you run the risk of early drivetrain failures and reliability issues. Additionally, you can go over the permitted ROPS cab weight, endangering operator safety.

Unless you overballast, you will almost always run out of traction before you run out of power when pulling equipment. This is regardless of how much power your tractor has. Proper tractor ballasting can improve tractor traction.

It’s important to consider the distribution of ballast between the front and rear wheels. You can usually find the entire ballasted weight of your tractor by consulting the operator’s manual or your dealer. Remember that weighting for normal circumstances as opposed to maximum needs might lower operational costs.

Key Takeaway

By improving tractor performance, you can make farming tasks more efficient and productive. This is crucial if you rely on your tractors boosting profits.

If you need reliable agricultural tractors in the Philippines, don’t hesitate to contact Ford Tractor Philippines today! We have high-quality affordable farm tractor models with the right implements needed to operate efficiently. We also offer after-sales services here at Ford Tractor Philippines.

You may also visit our website or read our other blogs to learn more about tractor and farm machinery tips.

Read More

Why Mechanization is Important in Farm Business

Why Mechanization is Important in Farm Business

Why mechanization is important in the farm business?

 1. Improves the agricultural techniques
 2. Increases farm income
 3. Enhances proper land usage
 4. Moves on from subsistence farming
 5. Produces more agricultural products

Conventionally, agriculture depended upon both manpower and animal labor, which required many days of work to till and plant the seeds, tend to livestock and crops, and harvest crops. However, mechanization has earned its place throughout the agricultural industry in the Philippines. That’s why it has brought along with it several reasons why mechanization is important in the farm business.

Here, we will discuss why mechanization is important and what unique advantages it offers those who do manual, laborious farming tasks.

What Is Mechanization?

By definition, mechanization refers to the use of machines, either wholly or partly, to replace human or animal labor.

Whereas automation does not necessarily depend on a human operator, mechanization requires human participation to provide information or instruction.

The history of mechanization started with the use of human-operated machines to replace the manual labor of skilled craftsmen. Nowadays, mechanization is vital for agricultural crop production.

Why Mechanization Is Important In Farm Business

Mechanization helps farmers to produce more crops efficiently. By means, farmers can complete more tasks with reduced time and larger areas can be farmed to produce greater quantities of crops. As a result, mechanization provides more profit for farm businesses.

Improves The Agricultural Techniques

Mechanization improves land reclamation, irrigation, and prevention of soil erosion. Using cultivators attached to tractors help to smooth out the soil, fill in ditches and eliminate weeds, which helps to increase the amount of land to be used, prevent soil erosion, and irrigation can be more targeted to the plant roots quickly.

Increases Farm Income

Increases Farm Income

As mechanization improves our agricultural techniques, it also affects farm income. It has helped our farmers, both small and large, to earn more profit from what they produce or harvest.

First, it supports farmers to reduce the need to hire laborers, which means time is used efficiently. Second, crop yields are way higher, which results in more production. Third, mechanization refines a farm business to work on a large scale from working on a very small scale before. Hence, it can help multiply a farm’s income while also improving the farmer’s economic condition.

Enhances Proper Land Usage

Implementing mechanization in your farm lets you use farm machinery such as tractors and harvesters, which greatly results in more productive agricultural production. Farmers get to plant and harvest more crops, instead of relying on manpower or animal power alone. Moreover, mechanization helps you to properly prepare your land for farming.

Moves On From Subsistence Farming

Mechanization increases the harvest outputs, which means farmers can move on from subsistence farming. Instead of farmers using their harvested crops for maintaining their family’s living, this results in more market-oriented farming — wherein a farmer produces agricultural products and sells them for cash.

Produces More Agricultural Products

With the growing population of the Philippines today, there’s a greater demand for agricultural products. That’s why implementing mechanization can help farmers understand the appropriate farm machinery and tools they need for agricultural production. It is vital to increase their outputs sustainably.

By carefully choosing machinery, it allows them to harvest more crops with minimum-to-no soil disturbance and they’re guaranteed that the soil surface remains protected. In the long run, farmers can produce more agricultural products to sell on the market.

Key Takeaway

In this blog, we’ve discussed why mechanization is important in a farm business. It leads farmers to an effective strategic approach in the farming business as plenty of farmers are still dependent on the traditional way of agriculture.

If you’re in search of advanced farm equipment in the Philippines, look no further than Ford Tractor! We stock a full list of agricultural machines for small and large farm businesses.

You may contact Ford Tractor for any product inquiries or issues. You may also give us a call at +63 917 548 3874 and one of our friendly staff will answer right away!

 

Read More

Mga Benepisyo Ng Tifone Sprayer

Mga Benepisyo Ng Tifone Sprayer

Ano-ano ang mga benepisyo ng Tifone Sprayer?

 1. Kapaki-pakinabang para sa pest control
 2. Nagagamit sa pag-apply ng liquid fertilizer
 3. Nakakatulong sa irrigation at hydration ng lupa
 4. Epektibo ang capacity
 5. Nakakatipid sa labor
 6. Mabisang gamitin sa kahit anumang panahon
 7. Ligtas gamitin para sa mga magsasaka

 

Sa patuloy na paglago ng mga farming equipment sa Pilipinas, maari nang pumili ang ating mga magsasaka ng mga makabago, mabilis at ligtas na mga kagamitan upang maalagaan ang kanilang lupa at mga pananim sa madaling paraan. Ngayon, ang mga magsasaka’y gumagamit na ng mga sprayers upang lagyan ng patubig ang kani-kanilang sakahan at mapadali ang pag-a-apply ng mga chemicals na nagpoprotekta sa kanilang mga pananim. Sa blog na ito, ating tatalakayin ang mga benepisyo ng Tifone Sprayer. Magpatuloy lamang sa pagbasa.

 

Kapaki-Pakinabang Para Sa Pest Control

Ang Tifone Sprayer ay mabisang farming tool para makontrol ang mga peste sa iyong mga pananim. Gamit ang iyong chemicals, ito’y maari mong ihalo sa tubig at pagkatapos, umpisang i-spray ang mga infested areas ng iyong pananim. Sa paggamit ng Tifone Sprayer, mas mainam kung ito’y iyong gagamitin pagkatapos ng bawat dalawang linggo. Natutulungan nitong mapababa ang tiyansa na masira ng mga delikadong peste ang iyong mga pananim. 

 

Nagagamit Sa Pag-Apply Ng Liquid Fertilizer

Isa ang liquid fertilizer application sa mga mabisang paraan para maiwasan ang soil erosion na nakakaapekto sa pagkasira ng mga pananim. Sa puntong ito, maaring gamitin ang Tifone Sprayer sa pag-a-apply ng liquid fertilizer sa lupa at makakatulong ito upang masipsip ng lupa ang mga nutrients na mayroon ang fertilizer. Bilang resulta, lalago ang iyong pananim at sigurong healthy ang iyong mga aanihin.

 

Nakakatulong Sa Irrigation At Hydration Ng Lupa

Nakakatulong Sa Irrigation At Hydration Ng Lupa

Subok na ang Tifone Sprayer sa mga farming duties dahil ito ang ginagamit para makapag-spray ng malinis na tubig ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim bago nila ito anihin at upang linisin ang mga natirang dumi. 

Higit pa, ito’y mayro’ng double frame at hemispheric bow kung saan makakatulong upang magamit ang sprayer sa pinakamaputik at pinaka malambot na parte ng iyong lupa.

 

Epektibo Ang Capacity

Ang Tifone Sprayer ay isa sa mga pinakamalakas na sprayers na ginagamit ng maraming magsasaka ngayon dahil kayang-kaya nitong spray-an ang buong area ng iyong lupa. Bilang resulta, nakakatulong ito upang mas lalong mapalago ang iyong mga pananim sa lupa. 

Sa Ford Tractor, mayro’n kaming Trailed Tifone Sprayer at Mounted Tifone Sprayer na kinakabit sa tractor. Ang mga devices gaya ng spray fans at blowers na nakalagay sa mga Tifone Sprayers ay makabago upang mapabilis at maging ligtas ang pag-i-spray mo ng tubig o liquid fertilizer sa iyong mga lupa o pananim. 

Higit pa, ito’y may 800, 100, 1500 at hanggang 2000 L capacity.

 

Nakakatipid Sa Labor

Maraming magsasaka ang gumagamit ngayon ng spraying machines dahil bukod sa nakakabawas ito ng kanilang mga gawain, sila’y nakakatipid din dahil naiiwasan nilang kumuha ng serbisyo ng ibang tao sa pag-spray ng tubig o liquid fertilizer sa kanilang mga pananim.

Ang Tifone Sprayer ay makakatulong upang maging madali ang iyong farming duties kumpara sa mano-manong pag-i-spray ng iyong pananim o lupa na inaabot ng ilang oras. Maiiwasan din ang anumang impeksyon o aksidente na may kinalaman sa pesticides o herbicides dahil mismong makinarya na mismo ang mag-i-spray at hindi tao. Bilang resulta, makakatipid sa pera at oras ang mga magsasaka.

 

Mabisang Gamitin Sa Kahit Anumang Panahon

Ang Tifone sprayer ay mabisang gamitin sa kahit anumang panahon — umulan o umaraw. Kayang-kaya nitong tiisin ang kahit anumang uri ng panahon. Ito’y dahil ginawa ang Tifone Sprayer upang masigurong ligtas at masustansya ang iyong mga pananim. 

 

Ligtas Gamitin Para Sa Mga Magsasaka

Sa Ford Tractor, sinisiguro namin na ang aming mga makinarya sa pagsasaka ay ligtas upang maiwasan ang anumang technical issues. Ang aming Tifone Sprayer ay sinigurong dumaan sa safety measures bago maging available sa market.

Bilang karagdagan, ito’y mayroong graduated mechanical level at circuit flushing system sa frame upang hindi mawala ang capacity ng main tank habang ito ay ginagamit.

 

Bumili Na Ng Tifone Sprayer Sa Ford Tractor Philippines!

Bumili Na Ng Tifone Sprayer Sa Ford Tractor Philippines!

Ang paglago ng mga pananim ay isa sa mga trabaho ng mga magsasaka ngunit maisasakatuparan lamang ito kung may subok at ligtas na spraying machine silang ginagamit. 

Dito sa Ford Tractor Philippines, ang aming Tifone Sprayer — trailer o mounted — ay gawa sa mga advanced devices upang magamit ng ligtas at matagalan. Para sa mga Pilipinong magsasakang naghahanap nang maasahang spraying machine upang mapabilis ang pag-i-spray nila ng tubig, liquid fertilizer, at anumang liquid chemicals sa kanilang mga pananim o lupa, bumili na ng Tifone Sprayer sa Ford Tractor!

 

Key Takeaway

Ang pag-i-spray ng mga pananim at lupa ay isa sa mga pangunahing farming duties ng mga magsasaka bilang proteksyon. Sa blog na ito, iyong nabasa ang mga benepisyo ng Tifone Sprayer na maaari mong makuha sa oras na ika’y bumili at gamitin ito sa iyong pagsasaka.

Sa Ford Tractor, kami ang nangungunang farming equipment supplier in the Philippines, at isa ang aming Tifone Sprayer sa mga mabibisa, ligtas, pangmatagalan, at may kalidad na farming equipment na tinatangkilik ng maraming Pilipinong magsasaka.

Kung ikaw ay may mga katanungan, mag-iwan lamang ng mensahe sa Ford Tractor dito!

Read More

Paano I-Maintain Ang Tractor Accessories

Paano I-Maintain Ang Tractor Accessories

Paano i-maintain ang tractor accessories?

 1. Tignan ang owner’s manual
 2. Itabi ang mga records ng iyong mga tractor accessories
 3. Inspeksyunin bago gamitin
 4. Tignan kung may leaks o sira
 5. Lagyan ng oil o greasing
 6. Tignan ang bawat handles
 7. Ilagay sa tamang lalagyan

 

Ang mga farming implements at attachments ay accessories ng tractor na makakatulong upang maging maayos ang trabaho ng isang magsasaka. Sa pamamagitan nito, nagiging madali at mabilis ang mga farming duties dahil may kaniya-kaniyang pakinabang ang mga ito sa pagsasaka. 

Kaya naman importanteng panatilihing malinis at nasa maayos na kondisyon ang mga ito upang magamit ito nang matagal, sa pamamagitan ng tamang maintenance.

Sa blog na ito, ating aalamin kung paano i-maintain ang tractor accessories para magamit sila nang matagal at maayos. Dito sa Ford Tractor, maari ka ring makapili ng high-quality, affordable tractor accessories! Magpatuloy lamang sa pagbabasa.

 

Tignan Ang Owner’s Manual

Iba-iba ang maintenance process na kailangan ng bawat tractor accessories. Halimbawa, may mga cleaning products na maari o hindi pwedeng gamitin sa lahat ng accessories. Para malaman kung ano ang tamang cleaning product na pwedeng gamitin sa iyong tractor accessories, tignan at basahin ang manufacturer’s recommendation para masigurong tama ang ginagamit mong pang-linis habang isinasagawa ang maintenance process.

 

Itabi Ang Mga Records Ng Iyong Mga Tractor Accessories

Hindi madali ang mga gawaing pangsaka kaya naman hindi lang iisa o dalawa ang mga farming equipment at accessories na kailangan mo upang masigurong maayos mong nagagawa ang iyong mga farming duties. Kapag marami kang tractor accessories na ginagamit, mas mahirap mabantayan ang mga maintenance needs ng bawat isa. 

Dahil ito sa kadahilanang may mga tractor accessories na kailangan ng regular na maintenance habang ang iba naman ay pagkatapos ng ilang buwan bago ulit i-maintenance. Bilang isang magsasaka, mame-maintain at maalagaan mo nang maayos ang iyong mga tractor accessories sa pamamagitan nang pagtatabi ng mga records o impormasyon ng bawat tractor accessory para masiguro mong nakakasunod ka sa required schedule of maintenance nila.

 

Inspeksyunin Bago Gamitin

Maliban sa pagme-maintenance, maigi ring inspekyunin ang iyong mga tractor accessories bago gamitin. Halimbawa, bago ka mag-umpisang magtrabaho sa iyong lupa, siguraduhin mong nainspeksyon mo nang maayos ang bawat accessory. Tignan mo ang bawat parte nito upang masigurong handa na ito para sa maayos na farming operation

Sabi nga nila, mas mabuting mahuli agad ang problema nang maaga kaysa sa kalagitnaan ng iyong farming duties.

 

Tignan Kung May Leaks O Sira

Tignan Kung May Leaks O Sira

Dahil laging sumasabak ang mga tractor accessories sa mabibigat na farming operations, maiging tignan mo kung may leaks o sira ang mga ito pagkatapos mong gamitin. I-check mo kung may leaking fluid na nagpapahiwatig na may issue ang iyong tractor accessory. Kung may makita kang leaks o kaunting sira, huwag mag-atubiling magpa-schedule ng maintenance appointment upang maayos agad ito.

 

Lagyan Ng Oil O Greasing

Ang paglalagay ng oil o grease sa metal parts ng iyong tractor accessories ay nakakatulong upang makaiwas ang mga ito sa kawalang na magiging rason upang masira at maapektuhan ang iyong pagsasaka. Maari mong lagyan ng oil ang mga moveable tractor accessories para mapanatili ang paggalaw nila nang maayos at mapabilis pa ang iyong trabaho.

 

Tignan Ang Bawat Handles

Bago at pagkatapos gamitin ang iyong mga tractor accessories, siguruhing tignan ang bawat hawakan ng mga ito at alamin kung maayos pa ang mga handles. Sa pamamagitan nito, malalaman mo kung magagamit pa rin nang maayos ang mga ito at upang maiwasan ang anumang aksidente habang ginagamit ito. Kung may makita kang sira, siguruhing palitan agad ito.

 

Ilagay Sa Tamang Lalagyan

Ilagay Sa Tamang Lalagyan

Inirerekomenda ng Ford Tractor ang paglalagay ng iyong mga tractor accessories sa tamang storage nito para makaiwas sa kahit anong sira. Bago ito, siguraduhing linisin muna ang mga implements o attachments bago sila ilagay sa tamang storage area pagkatapos gamitin.

At isa pa, siguruhing tuyo na ang mga ito kapag ilalagay sa storage area upang maiwasan ang pagkakaroon ng kalawang.

 

Bakit Importanteng I-Maintain Ang Mga Tractor Accessories?

Mula sa impormasyong nabasa mo sa taas, maaring mahirap para sa ‘yo gawin ang mga ito pero nais naming ipaalam sa ‘yo ang importansiya nang pananatili ng iyong mga tractor accessories sa maayos na kondisyon.

 • Magagamit mo ng pangmatagalan ang iyong mga tractor accessories at makakaiwas ka sa paggastos at pagbili ng panibagong mga gamit.
 • Mapapanatili ang magandang working capacity ng mga ito habang ginagamit kapag inaalagaan ng maayos, kung saan mapapabilis ang iyong trabaho sa pagsasaka.
 • Bababa ang bilang ng aksidente habang ginagamit ang mga ito kung nililinisan at itinatago mo sila nang maayos pagkatapos gamitin.

 

Key Takeaway

Sa blog na ito, ating tinalakay kung paano i-maintain ang tractor accessories upang magamit mo sila ng matagalan at makatipid. Sana’y nakatulong ang blog na ito sa ‘yo! 

Kung naghahanap ka ng parts replacement o anumang tractor accessories, mag-iwan lamang ng mensahe dito sa Ford Tractor! Kami’y nag-o-offer ng high-quality, affordable tractor accessories at tractors. 

Bilang nangungunang farm equipment supplier in the Philippines, kami’y handa at masayang tulungan ka sa mga tools at equipment na iyong kailangan para sa iyong pagsasaka. 

Read More

Advantages Of Owning A Tractor For Land Preparation

Advantages Of Owning A Tractor For Land Preparation

What are the advantages of a tractor for land preparation?

 1. Helps to plow and harrow the land 
 2. Flattens the land easier
 3. Faster process
 4. Helps to manage the water distribution
 5. Cost-efficient farming equipment

 

A well-prepared land offers favorable soil conditions for plant growth, which is a good head start for farmers for the entire planting season. It promotes a good physical, biological, and chemical environment for more efficient, better plant development. It also leads to good management of nutrients and water in the soil. Subsequently, all these benefits of having well-prepared land are achievable when using tractors. In this blog, we’ll discuss the advantages of a tractor for land preparation. Read on to learn more.

 

Helps To Plow And Harrow The Land 

Helps To Plow And Harrow The Land 

Land preparation requires proper tilling to recycle the plant nutrients and allow decomposition. If the organic materials are improperly decomposed, the soil becomes acidic and some nutrients become less available.

To avoid this, farmers need a farm tractor to plow and harrow the land properly. This should start after harvesting or at the onset of the rainy season to give enough moisture for soil during land preparation. 

You can put implements to your tractors such as a disc plow, harrower, and rotavator to make the land preparation process a lot easier. As a result, the water will be retained better in the topsoil.

Tip: It’s highly recommended to prepare your land in 21 days. Plowing and harrowing using a farm tractor must be done once a week before final leveling. This allows the seeds and weeds to germinate.

 

Flattens The Land Easier

Did you know that well-prepared land solves more than 50% of the problems in rice production? That’s right! Thanks to farm tractors that can easily help the farmers flatten the land that allows for more uniform water distribution, which as a result, requires less water to fill up, lessens the weed incidence, and helps to achieve uniform crop maturity.

During land leveling, which is one of the processes of land preparation, the field should have no visible mounds of soil above the water surface. To guarantee well-leveled land, it’s recommended to have 3-5 cm of water in the field using a land leveler attached to a farm tractor.

 

Faster Process

Working on hectares of your field for land preparation is difficult without farm machinery. That’s why tractors are highly recommended if you want to work on preparing your land quickly. But there are options for smaller land preparations as well.

It’s because farm tractors come in various sizes and capacities, just like the normal vehicles we use. When choosing a tractor to make your land preparation faster, you might want to choose a 20-35 HP for smaller fields and a 45-70 HP tractor for large fields. In this way, it’ll help you prepare your land quickly and it’s a lot easier for you to take the advantage of using the implements or attachments as well.

 

Helps To Manage The Water Distribution

The right amount of water is sprayed on the soil to get the nutrients it needs, while also controlling the weed and regulating the temperature to fully prepare the land for planting season.

With the help of a farm tractor, it’s a lot easier to control the water to avoid stressing the soil which may affect plant growth. But, how?

As mentioned, farm tractors are known to be more useful by attaching implements to them. Therefore, you can easily attach a mounted sprayer to it to ensure that there’s a proper water distribution to the land to remove toxic substances and allow organic materials to decompose, which helps the plant produce stronger, deeper roots.

 

Cost-Efficient Farming Equipment

Cost-Efficient Farming Equipment

By using a farm tractor, you can definitely reduce costs for your land preparation. At first, it might not be obvious, but you will notice the difference between using one and relying on your people to do the work. 

Secondly, you can save a lot of time while also lowering your labor expenses. You can also pursue your saved time for other tasks. Other than that, you can use a variety of implements or attachments with a tractor — such as a plow, harrower, loader, rotavator, and sprayer which are essential farming tools to get your land properly prepared. 

Lastly, owning a tractor offers you the benefit of its maintenance services provided by your supplier to keep your tractor in the best condition.

 

Key Takeaway

In this blog, we’ve provided you with the advantages of a tractor for land preparation. If you don’t own a farm tractor yet and want to experience a faster, more efficient land preparation process, check out our tractors in the Philippines

As the leading farm equipment supplier in the Philippines, Ford Tractor Philippines’ expert team can help you find the right tractors and attachments for your land preparation needs. This can help your fieldwork be more effective, improve the quality of your land, and reduce labor costs. For other inquiries, don’t hesitate to leave Ford Tractor a message today!

Read More

6 Tips For Choosing A New Tractor

6 Tips For Choosing A New Tractor

What are the tips for choosing a new tractor?

 1. Consider the size of your farm
 2. Consider the farming implements
 3. Determine the type of your property
 4. Consider the type of engine you need
 5. Check the tractor’s capacity
 6. Choose the best tractor distributor

 

Tractors are essential farming equipment for digging holes, hauling loads, mowing grass, and so on. However, there are still many who assume that tractors are too expensive, especially those that are made with high-quality materials. But the good thing is, you can now buy an affordable tractor without compromising the quality and features you’re looking for! Hence, every farmer who’s planning to buy a new tractor deserves to invest in a first-rate tractor. Here are 6 tips for choosing a new tractor to get the best value for your money. 

 

Consider The Size Of Your Farm

The first tip is to know the size of your farm to help you choose the new tractor accordingly. 

For instance, those farmers with small-sized farms need tractors of about 35 HP suitable for agricultural purposes. Meanwhile, large-scale farms require tractors with 45-70 HP to accomplish tasks smoothly such as spraying, mowing, tilling, etc.

In addition, the choice of your new tractor should primarily align with your long-term farming needs. That’s why make sure to choose a tractor that can serve your present and future farming needs within your field.

 

Consider The Farming Implements

Consider The Farming Implements

With the help of farming implements, a tractor can be more versatile. Implements are attached to tractors to perform more farming tasks. Thus, a great tip for choosing a new tractor is to consider the implements you can or need to attach. 

If your farming duties include towing trailers or pulling heavy tools across your field, you may want a few implements that are good enough to help your tractor perform those tasks. On the other hand, simple mowing does not require to use of farming implements.

 

Determine The Type Of Your Property

In choosing a new tractor, don’t forget to see what type of property or field you have because it also determines the style of tractor you need. 

Ford Tractor Philippines suggests that you should purchase a new tractor that can easily traverse the length and breadth of your property without getting stuck. And before it’s too late to realize, you should also avoid purchasing a wide tractor if your property has trees or other obstacles because such tractors can’t be navigated easily around those. 

However, if you have a very wide field, speed will become more of a consideration by checking out the size and specs of a tractor you’re considering buying and then determining how it’ll work on your wide field.

 

Consider The Type Of Engine You Need

One of the most essential elements of a tractor is its engine because it determines its performance. Tractors’ engines differ from one another. Thus, you need to be more precise in looking for the type of engine that your chosen tractor should have. 

If you’re performing heavy farming duties in your field, you must invest in a tractor with an all-powerful engine. 

In addition, most tractors use gasoline fuel or diesel to function. Those that run on diesel engines are more powerful, unlike the ones that use gas engines. Therefore, you should choose a new tractor equipped with high horsepower to handle extreme farming activities.

 

Check The Tractor’s Capacity

Tractor manufacturers will say that their tractors have excellent lift capacity but only a few do not trick or deceive you. That’s why you have to know how to check and measure a tractor’s capacity. Fortunately, there are different ways through which you can check the lift capacity of a tractor. 

For instance, there are tractors with bucket center capacity, pivot pin capacity, arm lift capacity, full height light capacity, and among other types. Therefore, each tractor is issued with different hydraulic pressures and flows.

Ford Tractor Philippines suggests you buy a new tractor and a loader from the same manufacturer to avoid compatibility issues.

 

Choose The Best Tractor Distributor

Choose The Best Tractor Distributor

The fact is not all tractors are made with top-quality materials. You’ll also encounter low-quality models, so you might want to be somewhat judgemental in your choice of tractor distributor as a customer. 

Choose a tractor distributor that can offer you an affordable tractor with high performance and less maintenance, that you can truly depend on during farm duties.

Since the 1980s, Ford Tractor Philippines is the most reliable and leading importer and distributor of agricultural machinery such as tractors, implements, and other spare parts to help our Filipino farmers perform their tasks with ease.

 

Key Takeaway

Seemingly, there are so many tips for choosing a new tractor to consider before you buy a new one. It may not be easy to buy the right tractor, but the above tips we’ve mentioned will surely give you a good start on what to look at in a new tractor to ensure that you bought the best one.

Are you planning on purchasing a high-quality and affordable tractor for your farm? You can contact Ford Tractor Philippines today, and one of our friendly staff will accommodate your concerns about farming equipment. 

Read More

5 Tips For Land Preparation

5 Tips For Land Preparation

What are the tips for land preparation?

 1. Choosing The Farming Location
 2. Loosening The Soil
 3. Reducing The Clod Size
 4. Leveling Of Soil
 5. Fertilizing The Soil

 

One of the most important steps in farming is to prepare your land to ensure that it will be ready for planting and harvesting. That’s why selecting land is the first part of cultivating a field. Before planting, you want to make sure that your field is free from crop residues or weeds. In addition, a healthy and well-prepared land recycles plant nutrients and offers soft soil suitable for direct seeding. In this blog, we’ll provide you with tips for land preparation and how our farm equipment in the Philippines can help you with it. But first, what is land preparation? Keep reading!

 

What Is Land Preparation?

There’s a wide range of practices of land preparation from minimum tillage that minimizes soil disturbance to puddled soil that destroys soil structure. Land preparation involves plowing to dig up, mix, and withdraw the soil; harrowing to turn the soil clods into smaller masses, and leveling the field.

Land preparation takes place after your last harvesting period for effective weed control and to enrich the soil. Typically, it takes 3-4 weeks to prepare the field before you can start planting your crops. Thus, you need to use farming equipment such as a plow, harrow, and more in preparing your land.

 

Tips For Land Preparation

Indeed, land preparation is an extremely important step for farming. And because it’s not easy, here are the tips for land preparation, and remember to do them for successful planting and harvesting of crops.

 

Choosing The Farming Location

The location of your farming is important. It’s best to choose the right one for your ideal growth of crops. Avoid choosing a random location without knowing the considerations you must look for in selecting an appropriate place for planting.

 

Good Amount Of Sunlight

Your crops should gain sunlight for 6 hours. Don’t pick a location with many trees or other shades that will hinder your plants from getting the sunlight they need. 

 

Pick A Stable Drainage Site

In choosing a location for land preparation, don’t forget to spot a location with a stable drainage site to ensure well-drained soil for ideal crop growth. This prevents water from pooling when rain occurs.

 

Avoid Root System

During land preparation, a tree’s root system can create issues for farmers. If you have enough space for farming, try to grow your crop 10-20 feet away from a tree. However, if you have chosen a small space then you might want to check the roots by digging the land first.

 

Loosening The Soil

Loosening The Soil

After finding the right farming location, it’s time to loosen its soil by digging it. You can loosen the soil and transfer the soil’s nutrients to the top by using a plow. Loosening the soil improves air circulation and allows plant roots to dig deeper into the soil by increasing soil air — making the plant grow better and stronger, and breathe freely. 

Not only loose soil offers improved root ventilation but it also helps the growth of microorganisms that aid digestion while also increasing the humus and nutrients in the soil.

 

Reducing The Clod Size

Reducing the clod size of your land helps to set up a granular soil structure in the final seedbed. Once your land is clear and free from plant leftovers from previous crops, then you can implement direct harrowing or cultivator operations. Thus, other power-driven farming equipment such as rotavators helps to dissolve clods throughout a wide range of soil moisture for a uniformed and fine-sized clod in the seedbed.

 

Leveling Of Soil

Leveling Of Soil

Once the field has been shaken, the topsoil is then extremely loose. Therefore, there’s a chance that your soil will be washed away once high winds or rain occurs. That’s why you have to level the soil by using a leveler. This farming equipment also helps to aid water distribution by preventing logging during irrigation.

 

Fertilizing The Soil

Fertilizing your soil helps to reimpose the soil nutrients to allow the crops to grow stronger and more properly. Soils need essential nutrients such as phosphorus, nitrogen, and potassium to enhance the land. In addition, it offers a variety of organic benefits for the soil such as improved soil structure, retention of soil moisture, and water penetration.

 

Key Takeaway

You’ve just read the best tips for land preparation to help your crops grow healthier and stronger for successful harvesting. With the help of farming equipment, land preparation will always be easier.

At Ford Tractor Philippines, we offer the high-class and affordable farming equipment you need for planting and harvesting crops. 

Interested to know more about our farm equipment for your land preparation needs? Don’t hesitate to reach out to Ford Tractor Philippines today for more details. One of our team experts will happily provide you with the information you need about our high-quality farming equipment, spare parts, and after-sales services.

Read More

5 Ways to Keep Your Farm Equipment In Shape

5 Ways to Keep Your Farm Equipment In Shape

What are the ways to keep your farm equipment in shape?

 1. Remember to lubricate your farm equipment
 2. Check for signs of damage and wear
 3. Create a farm equipment cleaning schedule
 4. Keep your farming equipment clean
 5. Follow safety precaution measures in the manual 

 

A farmer that knows how to take good care of his farming tools and equipment becomes more successful. Why? The rationale is simple. Farming tools and equipment help accomplish farming tasks faster. By taking care of these, you get the best value for your investment.

There is agricultural machinery in the Philippines made for a single task, while others are used for a series of purposes across the farm. Therefore, you have to keep them in shape through maintenance and proper care so they can provide the right functions you need.

In this blog, we list the best tips to keep your farm equipment in shape. Continue reading below.

 

Remember To Lubricate Your Farm Equipment

Every movable part of farm equipment should be coated with lubricants to lessen friction and improve their machinery and parts’ longevity. 

There’s nothing worse than using ineffective farm equipment because they’re full of rust and friction due to negligence and improper maintenance. Therefore, you should use a good quality lubricant to thoroughly clear up the dirt found on the machine. 

Remember that using a lubricant helps to remove the buildups on your machine parts so that they can run smoothly when use.

 

Check For Signs Of Damage And Wear

Check For Signs Of Damage And Wear

As a farmer, you should know the condition of your equipment and be able to tell if something’s wrong immediately. 

Make sure to be wary of shock, vibration, overheating, noises, and friction on your equipment because these are all signs of damage or wear. Always keep an ear or eye out for these signs to get your equipment fixed before a major issue happens.

In addition, it is still possible for your farm equipment to be in good condition and shape but still have signs of wear. So, if you discover any subtle sign of damage and wear on any part of your equipment. Make sure to fix it as soon as possible.

 

Create A Farm Equipment Cleaning Schedule

Farming is not an easy task. It requires a lot of time to plant, harvest, and clean the field, which is why some farmers overlook the importance of keeping their farm equipment in shape. 

To avoid this, start creating a farm equipment cleaning schedule to maintain your equipment and keep a record of your previous cleaning activities or maintenance that have been done on different equipment.

Having a cleaning schedule helps maintain your farm equipment in excellent condition and it also makes you more responsible. Being a responsible farm equipment owner, will, in return, prevent you from spending money on repairs or replacement. 

 

Keep Your Farming Equipment Clean

Cleaning your farm equipment keeps them in shape. Maintain a proper cleaning routine such as removing buildups, vacuuming, dusting, and cleaning the filter of your farm equipment.

By cleaning your farm equipment, it’s also easier to spot signs of breakdowns, wears, and tears, such as grease buildups and oil leaks. 

 

Follow Safety Precaution Measures In The Manual Follow Safety Precaution Measures In The Manual 

Adhere to the safety precaution measures when using your farm equipment. Always use the machine according to the manual to keep it in shape. 

 

Why Is It Necessary To Keep Your Farm Equipment In Shape?

You are extending the life of your farm equipment when you keep them in excellent condition through cleaning. That’s why it’s pivotal to regularly watch out for their parts and ensure that each of them is working effectively. It’ll pay you well in the long run aside from making your job easier and faster. You’ll also be refrained from replacing or buying new farm equipment by cleaning. 

 

Key Takeaway

It’s a crucial investment to have farm equipment. So, it’s best to know the ways to keep your farm equipment in shape to ensure that it stays in service for as long as possible through proper care. Keep your farming equipment in good shape!

In case you have other questions, don’t hesitate to send Ford Tractor a message today, and we’ll gladly help you. You can also check our farm equipment in the Philippines here to see the latest and most affordable equipment you might need.

You can also read our blogs here to get informed about farming equipment and other tips for more productive and efficient farming duties.